มาตราการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
         สถานีตำรวจบึงนาราง มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่รับผิดชอบ 382.60 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในพื้นที่ จำนวน 22,333 คน มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 67 นาย ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ  1 นาย รับผิดชอบประชาชน จำนวน 333.33 คน และพื้นที่ 5.71 ตารางกิโลเมตร
1.การจัดสายตรวจ
สถานีตำรวจบึงนาราง ได้กำหนดสายตรวจออกเป็น 2 เขตตรวจ ได้แก่
          1.1 เขตตรวจชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย
                    1.1.1 สายตรวจรถยนต์
                    1.1.2 สายตรวจรถจักรยานยนต์                    
          1.2 เขตตรวจตำบล ซึ่งประกอบด้วย
                    1.2.1 หน่วยบริการประชาชนตำบลห้วยแก้ว
                    1.2.2 หน่วยบริการประชาชนตำบลบึงนาราง
                    1.2.3 หน่วยบริการประชาชนตำบลแหลมรัง
                    1.2.4 หน่วยบริการประชาชนโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง
                    1.2.5 หน่วยบริการประชาชนตำบลโพธิ์ไทรงาม     
2. การแบ่งเขตตรวจในเขตอำเภอบึงนาราง
                   สภ.บึงนาราง จัดเขตตรวจออกเป็น 1 เขตตรวจ โดยมีสถานที่กำหนดเป็นจุดตรวจ ดังนี้
                    จุดตรวจที่ 1 หน้าบ้านผู้ใหญ่มะลิ หมู่ 2 ตำบลห้วยแก้ว
                    จุดตรวจที่ 2 ศูนย์ อปพร.ตำบลห้วยแก้ว
                    จุดตรวจที่ 3 ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง
                    จุดตรวจที่ 4 ธ.ก.ส.
                    จุดตรวจที่ 5 ร้านชมชื่น
                    จุดตรวจที่ 6 ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น ป.ต.ท.)
                    จุดตรวจที่ 7 ร้านทั่งทอง
                    จุดตรวจที่ 8 ร้านเจ๊เ้ม้ามินิมาร์ท
                    จุดตรวจที่ 9 ร้านบุญส่งค้าวัสดุก่อสร้าง
                    จุดตรวจที่ 10 ร้านสะดวกซื้อ(เรือนไม้)
                    จุดตรวจที่ 11 โรงแรมร่มโพธิ์ทอง (โพธิ์ไทรงาม)
                    จุดตรวจที่ 12 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม                    
3. การจัดสายตรวจในเขตชุมชนอำเภอบึงนาราง
                    สภ.บึงนาราง ได้จัดสายตรวจในเขตชุมชนตำบลห้วยแก้วและตำบลโพธิ์ไทรงาม ไว้ดังนี้
                    3.1 สายตรวจรถยนต์ หรือร้อยเวรฯ 20 มีนายตำรวจคือสวป.และรอง สวป.ฯ เป็นผู้ควบคุม มีกำลัง จำนวน 6 นาย แบ่งเป็น 2 ชุด ทำหน้าที่ออกตรวจ (ตู้แดง) ที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติของสายตรวจให้ดำเนินการตรวจท้องที่ตามแผนการตรวจ
                    3.2 สายตรวจรถจักรยานยนต์ ซึ่งมี จำนวน 3 ชุด มีเขตตรวจ จำนวน 1 สาย ทำหน้าที่ตรวจพื้นที่รับผิดชอบโดยให้สอดคล้องและประสานกับการปฏิบัติของสายตรวจรถยนต์ เน้นลดช่องว่างในการก่ออาชญากรรม ซึ่งจะต้องเซ็นต์ตู้แดงจุดละ 6 ครั้ง/ผลัด ทุก ๆ 8 ชั่วโมง และออกเวร 08.00 น. ของทุกวัน
                    3.3 นอกจากสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ยังมีการจัดกำลังอาสาสมัคร (ตำรวจบ้าน, อพปร.) ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละตำบล และแต่ละหมู่บ้าน      คืนละ 3-5 นาย/ตำบล,หมู่บ้าน ช่วงเวลา 20.00 – 24.00 น.

4.สายตรวจตำบล
                   สภ.บึงนารางได้มอบหมายให้ สวป.ฯ ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติของสายตรวจตำบล ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 ตำบล ดังนี้

ลำดับ
ตำบล
อัตรากำลัง
1. ห้วยแก้ว รับผิดชอบทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
3
2. บึงนาราง รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
3
3. บ้านโป่งวัวแดง รับผิดหมู่ที่ 2,3,4,5,7,8,10,11 ตำบลแหลมรัง ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
3
4. แหลมรัง รับผิดชอบหมู่ที่ 1,6,9,12,13,14 ตำบลแหลมรัง ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน
3
5. โพธิ์ไทรงาม รับผิดชอบทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
3

home