งานธุรการงานป้องกันปราบปราม
ด.ต.หญิง ปราณี แก้วสะอาด
ผบ.หมู่ (ป.).ฯ ทนท.ธร.ป.1
ด.ต.ศักดิ์ชัย ศรีพงษ์
ผบ.หมู่(ป.)ฯ ทนท.ธร.ป.2
BACK

home