คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
     
       
     
นายประเชิญ กามินี
ประธาน กต.ตร.
       
     
       
     
พ.ต.ท.กฤติกร ปานผล
รองประธาน กต.ตร.
       
 
 
 
 
พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แจ่มฟ้า
กต.ตร.
พ.ต.ท.อนันต์ ทองรวย
กต.ตร.

พ.ต.ท.บันเทิง   บุญเลิศ
กต.ตร.

พ.ต.ต.รณฤทธิ์ ใจว่อง
กต.ตร.

 
พ.ต.ต.หญิง อุไรลักษณ์ นุชพุ่ม
เลขานุการ กต.ตร.
 
 
 
 
 
ด.ต.รุ่งโรจน์ เพ็ชรนิล
ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.
ด.ต.สุนทร แก้วสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.
ด.ต.สุเทพ สืบกาสี
กต.ตร.
นายสมพงษ์ โตเนียม
กต.ตร.
 
นางศรินทิพย์ แถมพยัคฆ์
กต.ตร.
 
 
 
 
 
นายประเสริฐ์ อินอ้าย
กต.ตร.
นายเฉลียว สิงห์เขียว
กต.ตร.
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์
กต.ตร.
นายภูดิท ลี้สุวรรณ
กต.ตร.
 
นายภัคพงษ์ กาวประเสริฐ
กต.ตร.
 
   
 
 
   
นายสมาน โพธิดก
กต.ตร.
นายสมศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง
กต.ตร.
 
 

home